Όροι Χρήσεις


Όλες οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (εφεξής καλουμένων ως Υπηρεσία) που παρέχονται από το web site mobile-sms.biz (εφεξής καλουμένου ως Παροχέας) προς κάθε είδους επισκέπτη ή εγγεγραμένου μέλους (εφεξής καλουμένου ως Χρήστης) γίνονται υπό τις ακόλουθους όρους. Η χρήση της υπηρεσίας συνεπάγεται αυτόματη αποδοχή των παρακάτω όρων οι οποίοι καθορίζουν τους όρους που διέπουν την σχέση μεταξύ Παροχέα και Χρήστη.
  1. Ο Παροχέας δύναται να αρνηθεί σε οποιονδήποτε ανά πάσα στιγμή την Υπηρεσία, όταν κατά την κρίση του ή κατά ή κατόπιν πληροφοριών γίνει γνωστή παραβίαση των όρων του παρόντος, παραβίαση της νομοθεσίας ή των χρηστών ηθών ή επιβάλλεται από την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της Υπηρεσίας, την προστασία της καθώς και σε περίπτωση καταδίκης του Χρήστη για πλημμελήματα που έχουν σχέση με την Υπηρεσία ή παρόμοιες υπηρεσίες, ή σε περίπτωση που ασκηθούν κατά του Χρήστη ποινικές διώξεις ή μηνύσεις που έχουν σχέση με την Υπηρεσία.

  2. Κάθε Υπηρεσία παρέχεται προσωπικά σε κάθε Χρήστη και δεν επιτρέπεται η παραχώρησή της ή η χρήση των κωδικών επικοινωνίας (email, password) σε οποιονδήποτε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο με ή χωρίς αντάλλαγμα.

  3. Ο Παροχέας κάνει το δυνατόν να διατηρήσει τη διαθεσιμότητα του συστήματος σε υψηλά επίπεδα 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Η πρόσβαση στις παρεχόμενες Υπηρεσίες αλλά και η χρήση τους από το Χρήστη γίνεται μέσω του παγκόσμιου δικτύου Internet. Υπάρχει το ενδεχόμενο μη σύνδεσης του Χρήστη στην Υπηρεσία για λόγους υπεράνω του Παροχέα (π.χ. μη σύνδεση του ISP του χρήση με τη διεύθυνση του site mobile-sms.biz, μη σωστές ρυθμίσεις από πλευράς χρήστη του φυλλομετρητή παγκόσμιου ιστού για πρόσβαση στην υπηρεσία κλπ.). Στην περίπτωση αυτή ο Παροχέας δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν πιθανή ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, κλπ.) που είναι υπεράνω των δυνατοτήτων του.

  4. Ο Παροχέας προωθεί στους SMSC που χρησιμοποιεί τα μηνύματα αμέσως μόλις αυτά δοθούν από το χρήστη. Η επιτυχημένη παράδοση του μηνύματος εξαρτάται και από παράγοντες όπως η θέση του παραλήπτη, το πόσο καλή λήψη έχει το τηλέφωνό του εκείνη τη στιγμή ή αν το έχει κλειστό. Ο Παροχέας δεν έχει καμία ευθύνη για την καθυστερημένη παράδοση μηνυμάτων αν αυτή δεν οφείλεται στα συστήματα που χρησιμοποιεί ο παροχέας αλλά στυα συστήματα που χρησιμοποιεί η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιεί ο Χρήστης ή ο παρέχων πρόσβαση στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στον Παροχέα.

  5. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι ο Παροχέας έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση την Υπηρεσία αρκεί αυτή να μην αλλοιώσει το χαρακτήρα και τη λειτουργικότητά της. Ο Παροχέας έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιεί στους Χρήστες για νέες υπηρεσίες ή αλλαγές στο τρόπο χρήσης αρκεί οι αλλαγές αυτές να υπάρχουν επαρκώς τεκμηριωμένες στη σελίδα των "Συχνών Ερωτήσεων & Απαντήσεων" του web site mobile-sms.biz.

  6. O Παροχέας δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για τις πληροφορίες, δεδομένα, εικόνες, ήχους, μηνύματα ή άλλο υλικό που ο Χρήστης αποστέλλει κατά τη χρήση της Υπηρεσίας και την τυχόν εξ αυτού παραβίαση οποιουδήποτε κανόνα δικαίου ή των χρηστών ηθών. Το περιεχόμενο των αποστελλόμενων μηνυμάτων που γίνεται στα πλαίσια λειτουργίας της Υπηρεσίας δεν εκφράζει ούτε δεσμεύει τον Παροχέα, ο οποίος δεν εγγυάται για την ακρίβεια, πληρότητα, ή ποιότητα του. Ο Παροχέας δικαιούται, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι κατά τη χρήση κάποιας από τις υπηρεσίες αντιβαίνει στα χρηστά ήθη, του ισχύοντες νόμους που διέπουν τις τηλεπικοινωνίες ή τους κανόνες λειτουργίας του Internet (π.χ. spamming), να αρνηθεί την παροχή της Υπηρεσίας ή/και να διαγράψει το Χρήστη από την Υπηρεσία, χωρίς από το λόγο αυτό ο Χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος να μπορεί να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση εναντίον του Παροχέα ή να απαιτήσει καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης (χρηματική ή μη) για τυχόν (θετική ή αποθετική) ζημία υπέστη εκ του λόγου τούτου.

  7. Σε καμία περίπτωση ο Παροχέας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, κλπ.) από Χρήστες ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση της Υπηρεσίας ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων στην Υπηρεσία που διατίθενται μέσω της Υπηρεσίας.

  8. Οι σχέσεις των Χρηστών με τον Παροχέα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τις Υπηρεσίες που τυχόν προκύψει είναι μόνο τα δικαστήρια της .